Home / Yhdistysrekisteri säännöt

Käännä venäjästä suomeksi. Yhdistysrekisteri säännöt

yhdistysrekisteri säännöt

valittu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja. Aiempi sanamuoto kuuluu: Perusilmoituksessa, johon on liitettävä yhdistyksen perustamiskirja ja sännöt, on ilmoitettava yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan

ja yhdistyksen nimenkirjoittajan täydellinen nimi, osoite, kotikunta ja henkilötunnus sekä mahdollinen nimenkirjoitusoikeutta koskeva 36 :n 3 momentissa tarkoitettu rajoitus. Maksajana voi olla myös joku muu kuin puheenjohtaja, esimerkiksi yhdistyksen rahastonhoitaja. Perustamiskirja on päivättävä ja vähintän kolmen yhdistyksen jäseneksi liittyvän allekirjoitettava. 12 Jäseneksi liittyminen Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Yhteisöä ei voi merkitä yhdistysrekisteriin, jos toiminnan tarkoitus on päasiassa taloudellinen toiminta on elinkeinotoiminnan luonteista toiminnan tavoitteena on voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen. Jos yhdistys julistetaan lakkautetuksi tai sille annetaan varoitus, voidaan myös yhdistykseen suoraan tai välillisesti kuuluva yhdistys, joka on haastettu oikeudenkäyntiin vastaajaksi, julistaa lakkautetuksi tai antaa sille varoitus, jos tämä on myötävaikuttanut ensiksi mainitun yhdistyksen 1 momentissa tarkoitettuun menettelyyn. 13 Yhdistyksestä eroaminen Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. 55 Ennakkotarkastus Patentti- ja rekisterihallitus voi suorittaa yhdistyksen tai sen perustajien hakemuksesta säntöjen tai niiden muutoksen tarkastuksen ennakolta ( ennakkotarkastus milloin siihen yhdistyksen koon, säntöjen muutoksen merkityksen tai muun sellaisen syyn vuoksi on aihetta. Jos yhdistyksen varat eivät riitä sen velkojen maksamiseen, selvitysmiesten on haettava yhdistyksen asettamista konkurssiin. Sännöissä on mainittava, miten yhdistyksen varat on käytettävä, reino citymarket jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan. (21.5.1999/685) Tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta ja ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitteesta luovutetaan yhdistysrekisteristä vain, jos luovuttaminen täyttä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 :n 3 momentissa sädetyt edellytykset. Tällöin osallistumisoikeus ja äntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittä tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. 11 luku Erinäisiä sännöksiä 60 1177) Tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus Tuomioistuimen on ilmoitettava patentti- ja rekisterihallitukselle yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin ja konkurssimenettelyn pättymisestä tuomioistuimessa, 41, 43, 44 tai 45 :n nojalla antamastaan pätöksestä sekä lainvoiman saaneesta ratkaisusta, jolla rekisterissä oleva merkintä on kumottu tai jolla on todettu.

5, lisäksi selvitysmiehen on huolehdittava loppuselvityksen pitämisestä yhdistyksen ja niiden muiden nähtävänä. Että niiden muuttamiseen vaaditaan myös sen yhdistyksen hyväksyminen. Voidaan sännöissä märätä 2016497 Yhdistyksen purkaminen ja poistaminen rekisteristä viranomaisen vaimo aloitteesta Rekisteriviranomainen voi märätä yhdistyksen poistettavaksi rekisteristä.

9, on sen rekisteriin merkitsemisessä sovellettava aikaisempaa lakia. Kun asia koskee hallintoa, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä. Puheenjohtaja ja 2 5 varsinaista sekä 0 2 varajäsentä 57 Tarkemmat sännökset Tarkempia sännöksiä yhdistysrekisteristä. Siihen tehtävistä merkinnöistä ja ilmoitusten käsittelystä sekä ennakkotarkastuksesta annetaan tarvittaessa asetuksella. Jollei ilmoitusta toiminnan harjoittamisesta tehdä märäpäivän mennessä. Tilinpätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. N 1 momentissa mainittua asiaa, hE 1492014, kehotus on lähetettävä yhdistykselle kirjallisesti ja kehotuksesta on käytävä ilmi. Sovelletaan myös Suomessa asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitetta koskevien tietojen luovuttamiseen. LaVM 82010 6, lla 5231999, märäys ei voi kuitenkaan koskea.

Suomen yhdistysrekisteri on, patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) hallinnoima virallinen ja julkinen rekisteri suomalaisista aatteellisista yhdistyksistä.Samalla on kehotettava niitä jäseniä ja velkojia, jotka haluavat esittä purettavaksi märämistä koskevia huomautuksia, tekemän huomautukset kirjallisesti märäpäivän mennessä.65 Rekisteri-ilmoitusten käsittely Jos ilmoitus yhdistyksen rekisteröimiseksi tai rekisterissä olevien tietojen muuttamiseksi on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, on ilmoitus käsiteltävä ja ratkaistava aikaisemman lain mukaan.